logo
 

 

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
VITAJTE na našej stránke

Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta

kontakty

 

Sme poradenské centrum s územnou pôsobnosťou v okrese Galanta.

Obsahom našej činnosti je komplexná starostlivosť – diagnostická, poradenská, psychoterapeutická, rehabilitačná a preventívna. Našimi klientmi sú deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Poskytujeme poradenstvo   zákonným zástupcom detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom škôl. Spolupracujeme s odborníkmi v mnohých oblastiach, predovšetkým v s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi a lekármi.

K dôležitým oblastiam našej činnosti patrí prevencia sociálno-patologických javov.

Naše zariadenie sa člení na oddelenia:

- Oddelenie osobnostného vývinu, kariérového poradenstva a psychoterapie

- Oddelenie vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva

- Oddelenie prevencie rizikového správania

 

Naše zariadenie je školiacim pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Vážení klienti, vážení zákonní zástupcovia,

v mene prevádzkovateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62,  924 81 Galanta, IČO 42160286 by sme Vás radi informovali o zmenách v systéme poradenstva a prevencie. Prijatím novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastávajú od 1. januára 2023 zmeny v sieti zariadení poradenstva a prevencie.V rámci nastolených zmien by sme Vás radi oboznámili s tým, že naša organizácia sa zlučuje s CŠPP, sídlo ŠZŠ Šafárikova 38, 924 01 Galanta, IČO 35629983. Dôsledkom toho prechádzajú spisové zložky všetkých klientov do agendy a správy Centrum poradenstva a prevencie (CPP), Hodská 2352/62, 924 81 Galanta. V prípade Vašich otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov môžete kontaktovať nového prevádzkovateľa.

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu  vojenského útoku na Ukrajinu  a vzhľadom na  informácie, ktoré sa v súvislosti s danou  situáciou k nám dostávajú, poskytneme telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania  tejto záťažovej situácie.

Užitočné linky:

Krízová intervencia (VÚDPaP)

 

 

A K T U Á L N E

Školská spôsobilosť

Strach detí zo skúšok - ako podporiť dieťa prekonať strach zo skúšok

Preventívny program "KOZMO a jeho dobrodružstvá"

Ako na učenie

Ako zvládnuť stres zo skúšok

Kariérové poradenstvo - ponuka

Pozitívne a negatívne javy v medziľudských vzťahoch

Internetové výzvy

Čo znamená byť učiteľom v čase korony

Tipy a rady pre rodičov, ako zvládať karanténu s deťmi

Ako hovoriť s úzkostnými deťmi o strachu z koronavírusu (materiál pre rodičov)

 

Konzultačné hodiny špeciálnych pedagógov CPP Galanta:

každý párny štvrtok od 13:00 do 15:30