logo
 

GALANTA

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
VITAJTE na našej stránke

Sme poradenské centrum s územnou pôsobnosťou v okrese Galanta.

Obsahom našej činnosti je komplexná starostlivosť – diagnostická, poradenská, psychoterapeutická, rehabilitačná a preventívna. Našimi klientmi sú deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Poskytujeme poradenstvo   zákonným zástupcom detí a žiakov, pedagogickým zamestnancom škôl. Spolupracujeme s odborníkmi v mnohých oblastiach, predovšetkým v s pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi a lekármi.

K dôležitým oblastiam našej činnosti patrí prevencia sociálno-patologických javov.

Naše zariadenie sa člení na oddelenia:

- Oddelenie osobnostného vývinu a psychoterapie

- Oddelenie vzdelávacieho vývinu a špeciálnej pedagogiky

- Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu  vojenského útoku na Ukrajinu  a vzhľadom na  informácie, ktoré sa v súvislosti s danou  situáciou k nám dostávajú, poskytneme telefonickú podporu pre rodičov a pedagógov, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania  tejto záťažovej situácie.

Užitočné linky:

Pomoc existuje - kontakty pomoci

Kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP Galanta

Odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine

Krízová intervencia (VÚDPaP)

 

 

A K T U Á L N E

Školská spôsobilosť

Strach detí zo skúšok - ako podporiť dieťa prekonať strach zo skúšok

Preventívny program "KOZMO a jeho dobrodružstvá"

Ako na učenie

Ako zvládnuť stres zo skúšok

Kariérové poradenstvo - ponuka

Pozitívne a negatívne javy v medziľudských vzťahoch

Internetové výzvy

Čo znamená byť učiteľom v čase korony

Tipy a rady pre rodičov, ako zvládať karanténu s deťmi

Ako hovoriť s úzkostnými deťmi o strachu z koronavírusu (materiál pre rodičov)

 

Konzultačné hodiny špeciálnych pedagógov CPPPaP Galanta:

každý párny štvrtok od 13:00 do 15:30


 

 

PhDr. Miroslava Vašková
riaditeľka centra

Kontakt:

Hodská 2352/62

924 81 Galanta

tel.: 031 / 780 56 14

mobil: 0904 555 775

mobil PhDr. Vašková: 0911 769 774

e-mail: pppgalanta@psychology.sk